lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Grafisk representation av acceleration

För konstant acceleration blir hastigheten som funktion av tiden en rät linje, med en lutning som ges av accelerationen. Om accelerationen startar vid tiden t=0 så kan hastigheten skrivas som v=at och förflyttningen som s=at2/2.

Accelerationen vid en viss tidpunkt kan fås som lutningen i en hastighetsgraf (och som krökningen i en graf över förflyttningen som funktion av tiden). (Se också sidan med representationer av läge och hastighet.)

Bilden nedan visar en serie skärmklipp från en tur i attraktionen Hissningen. När är hastigheten som störst? 
Åker man snabbast uppåt eller nedåt? När ändras hastigheten som mest?

Läs mer på sidan om Hissningen.

Hastighet och acceleration

Bilderna visar relation mellan hastighet och acceleration när även accelerationen varierar med tiden. (Exemplet är taget från mätdata för Hissningen)