lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Exempel på övergripande lärandemål och mål i olika ämnen

Ett projektarbete kan bidra till att uppfylla flera olika lärandemål, såväl övergripande mål i den inledande läroplanstexten, som mer detaljerade ämnesmål.

Vid planeringen av en attraktion kan man använda kunskap från många ämnen - inte bara matematik, naturvetenskap och teknik. I samarbete med svenska och engelska-läraren kan man läsa om olika attraktioner och tekniken bakom, och kanske ta fram ett namn på attraktionen och en fin presentation av den. Bild och slöjd finns naturligtvis med när modellen ska byggas och presenteras. Resultatet blir bäst om alla i klassen bidrar med idéer och arbetar tillsammans.

Efter utdrag ur den allmänna läroplanstexten presenterar vi på denna sida exempel på relevant centralt innehåll för skolår 4-6 inom teknik, fysik och matematik.

Som lärare väljer du vilka områden du vill att eleverna ska fokusera. Vi har tagit fram några exempel på kriterier som kan användas vid bedömningen.

Ur läroplanens övergripande mål (Lgr11)

Kunskaper 2.2

... Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. ... Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskol

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • ...
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • ...
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Teknik, ur Lgr11

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. 

Eleverna ska utveckla förmågan att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Det centrala innehållet, år 4-6 tar upp Tekniska lösningar, Arbetssätt för tekniska lösningar och Teknik, människa, samhälle och miljö. Under Arbetssätt tar Lgr11 upp:

 

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Fysik, ur LGr11

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ur centralt innehåll, skolår 4-6:

Fysiken i naturen och vardagslivet.

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysiken och vardagslivet

 • elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning ...
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, ...

Fysikens metoder och arbetssätt:

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Matematik, ur Lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll, år 4-6

Taluppfattning och tals användning

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Algebra

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Geometri

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Samband och förändring

 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.