lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Loke - instruktioner under fysikdag

Utrustning

  • Accelerometer-grafer
  • Tumstock och några kortare pendlar (jojo) för att diskutera relationen längd och period. Ev en slinky e.d. för demonstration av krafter.
  • Instruera ev. om WDSS
  • Figurstans eller stämpel

Vid ingången: 

Be dem fundera över vilka krafter som verkar på dem under turen.

När känner man sig lättast? Tyngst?

Diskutera eventuellt accelerationen i vändlägena och i lägsta punkten.

Vid utgången:

Var kände de sig lättast? Var kände de sig tyngst? 

Hur mycket tyngre än vanligt tror de att de kände sig? (Dvs  hur många g tror de att de upplevde.) 

Man kan också kommentera att (nästan) 4g svarar mot att det är den går upp till nästan 120°. Om man vill kan man också komplettera med att 90° blir 3g och 60° blir 2g.

Svängningstid: Håll jojon (eller något annat) i snöre och fråga/visa hur svängningstiden beror på pendelns längd. (En pendellängd på ca 25 meter svarar mot en halvperiod på ca 5s för en matematisk pendel.)

De elever som diskuterar på plats kan få en stämpel eller klipp i sitt blad med attraktioner.

Koordinerade mätningar 

Under någon av de första turerna under fysikdagen:

Placera 4 personer jämnt fördelade runt cirkeln med varsin WDSS (eller annan sensor). (Se till att vi kan samla ihop dessa mätningar på bra sätt efteråt. Notera också för varje sensor vilken placering den hade i Loke! (Dvs öst, väst, norr, söder?). Om möjligt, filma också denna åktur. Om det går att ta med en liten slinky - placera personer med slinky intill en person med WDSS. (I kassen ska det ligga 4 korta slinky med gummiband). Se till att personerna med WDSS och personerna intill har gett tillstånd att bli filmade!

(Om det bara finns 3 WDSS att tillgå placera två av dem mitt emot varandra och den tredje mitt emellan dem.)

För mätningar med telefon: Använd accelerometer, gyro + barometer, t.ex. med Physics Toolbox Sensor Suite (Roller Coaster).