lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Styrdokument för matematik - utdrag

Utdrag ur grundskolans kursplan i matematik

Årskurs 1-3

 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

Årskurs 4-6

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. 
 • Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. 
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer. 
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. 
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Årskurs 7-9

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer. 
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem. 
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. 
 • Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. 
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material. 

Utdrag ur gymnasiets ämnesplan i matematik

Matematik 1c 

 • Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap. 
 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.

Matematik 2c

 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys. 
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse. 
 • Egenskaper hos normalfördelat material.