lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Krafter i Valkyria

Diagrammen visar accelerometer och höjddata för Valkyria, uppmätta med en WDSS i anslutning till pressvisningen 7 augusti 2018. Ungefärliga tider för de olika elementen är markerade. (Se också Lisebergs film med elementen).

Den svarta kurvan i övre diagrammet visar totala "G-kraften", medan den blå visar den "vertikala" komponenten, som anger storleken på kraften från sätet mot huvudet på den som åker. G-kraften kan definieras som "normalkraften"/tyngdkraften, G=N/mg= (a-g)/g. När tåget står stilla upplever man +1G uppåt.

Den nedre kurvan visar höjdskillnader under turen, baserade på lufttrycksmätningar.

Några saker att fundera på i anslutning till grafen:

  1. Vilket värde på G-kraft förväntar man sig under ett fritt fall?
  2. Var under turen är accelerationen som störst?
  3. Värdet under själva fallet är något negativt. I vilken riktning verkar den kraften?
  4. Hur kan man få en negativ G-kraft under fallet?
  5. Varför sammanfaller nästan alltid den totala G-kraften med den vertikala komponenten? 
  6. Under vilka delar av turen skiljer sig den totala G-kraften mycket ifrån den vertikala komponenten? Varför? 
  7. Vad händer med höjden när man åker in i tunneln?